Nasze kompetencje

Jeżeli na tej stronie nie znajdziesz rozwiązań, których poszukujesz, nie oznacza to, że nie zrealizujemy Twego zlecenia. Nasze najwyższe kompetencje i wszechstronność pozwalają nam realizować projekty z różnorodnych branż o najwyższym stopniu złożoności.
 

Studia wykonalności

Jednym z podstawowych dokumentów wymaganych przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest studium wykonalności. Jego zadaniem jest analityczne przedstawienie wszelkich danych potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W szczególności dokument musi udzielać odpowiedzi na następujące pytania:

•  Czy proponowana inwestycja jest wykonalna technicznie i czy jest uzasadniona z finansowego punktu widzenia?
•  Czy można ją zrealizować w określonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i ekologicznym (zasadność społeczno-ekonomiczna i ekologiczna)?
•  Jakie struktury organizacyjne są niezbędne do wdrożenia projektu?
•  Jakie są ramy prawne implementacji przedsięwzięcia inwestycyjnego?
•  Czy realizowane przedsięwzięcie przyniesie korzyści finansowe i społeczne, a jeśli tak, to o jakiej wartości?

Bez względu na standardy opracowywania studium wykonalności każdy tego typu dokument musi nawiązywać do wyżej wymienionych zagadnień i udzielać na ich temat jasnych i dokładnych informacji.

Do tej pory nasza firma przygotowywała studia wykonalności projektów realizowanych w ramach programów PHARE, INTERREG oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Od początku istnienia firmy opracowaliśmy około 30 studiów wykonalności, z których gros stanowią projekty drogowe. Ponad 35% przedsięwzięć inwestycyjnych będących przedmiotem naszych studiów wykonalności otrzymało dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej. Nasze opracowania cieszą się nie tylko wysokim uznaniem naszych klientów, ale ich obiektywizm i prezentowane profesjonalne podejście do analizowanych zagadnień sprawiają, że są one wysoko oceniane również m.in. przez członków Panelu Ekspertów ZPORR.

  wróć
 

Raporty oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procesem, w wyniku którego powstaje raport oddziaływania na środowisko. Dzięki przeprowadzeniu oceny jeszcze na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu inwestycji znane są skutki wdrożenia projektu dotyczące środowiska naturalnego. Proces analizy obejmuje określenie prawdopodobnych oddziaływań na środowisko naturalne, podjęcie społecznych konsultacji oraz ustalenie działań, które zminimalizują negatywny wpływ inwestycji na zasoby przyrodnicze.

Nasza firma w przypadku raportów oddziaływania na środowisko posiłkuje się opiniami niezależnych autorytetów naukowych z wyższych uczelni oraz ośrodków badawczych, przede wszystkim z terenu północno-wschodniej Polski.

Oferowane przez nas opracowania "ekologiczne" spełniają wszystkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

  wróć
 

Aplikacje dla przedsiębiorców

Fundusze europejskie to także środki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw. Warunkiem uzyskanie dotacji jest jednak nie tylko dobry pomysł i koncepcja rozwoju biznesu, ale także profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, w tym biznesplanu.

Opracowujemy wnioski i wszelkie niezbędne załączniki do wszystkich dostępnych programów operacyjnych. Dzięki niezwykle wnikliwej wstępnej analizie każdego projektu odnajdujemy słabe punkty planowanej inwestycji i sugerujemy klientowi zmiany, które zdecydowanie zwiększają szanse powodzenia wniosku.

Dzięki takiemu podejściu aplikacje, które są efektem naszej pracy uzyskuję wysokie noty w ramach oceny merytorycznej i zazwyczaj naszą pracę wieńczy sukces w postaci podpisania przez klienta umowy o dofinansowaniu projektu.

  wróć
 

Dokumentacje przetargowe

Poprawne opracowanie dokumentów przetargowych pozwala uniknąć wielu problemów na etapie procedury przetargowej, a później w trakcie realizacji inwestycji. Często spotykane nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacjach technicznych, stanowiących integralną część dokumentów przetargowych prowadzą do protestów oferentów, opóźniają rozpoczęcie inwestycji, a czasem wręcz uniemożliwiają jej realizację (w przypadku kontraktów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i IFI przekroczenie terminu wyboru oferenta może spowodować odmowę współfinansowania projektu).

Niejednoznaczne zapisy dokumentów przetargowych prowadzą też do wielu nieporozumień pomiędzy inwestorem a wykonawcą w czasie budowy. W epoce dużej konkurencji rynkowej firmy budowlane często wygrywają przetargi po cenach niewiele przekraczających ich koszty, a przez to wszelkie braki w specyfikacjach technicznych, nieścisłości w ilościach ujętych w przedmiarach wykorzystywane są przez nie do renegocjowania stawek za roboty i podnoszą koszty inwestycji, często znacznie ponad kwoty ustalone w ramach przetargu.

W ciągu ostatnich 12 lat nasi konsultanci opracowali kilkadziesiąt dokumentacji przetargowych dla dużych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Banku Światowego. Większość z nich opracowywana była w wersji angielskiej, z zastosowaniem międzynarodowych standardów, określonych przez UE, czy niezależne organizacje typu FIDIC. Pozytywne referencje naszych klientów najlepiej świadczą o ich jakości i naszej rzetelności w ich opracowywaniu.

  wróć
 

Specjalistyczne tłumaczenia

Nasza firma, obok przygotowywania specjalistycznych dokumentów dokonuje również ich tłumaczeń na język angielski. Ponieważ po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej język polski stał się oficjalnym językiem zjednoczonej Europy, konieczność tłumaczeń została zredukowana do minimum. Mimo to we wnioskach projektów realizowanych w ramach np. programu PHARE czy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nadal wymagane są tłumaczenia na język angielski.

Doświadczenie naszych konsultantów, którzy dokonali tłumaczeń znaczącej liczby wniosków, raportów oddziaływania na środowisko, a także dokumentacji przetargowych stanowią dowód, iż jesteśmy w stanie przetłumaczyć każde opracowanie techniczno-ekonomicznie. O naszym profesjonalizmie i najwyższych standardach najlepiej świadczą zamieszczone na niniejszej stronie referencje Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Tebodin Sp. z o.o. (firmy nadzorującej projekty realizowane z funduszy przedakcesyjnych).   

  wróć

Copyright 2006-2009, Gemicon Spółka z o.o.   Wszelkie prawa zastrzeżone
O firmie     Nasze cele     Oferta     Współpraca     Referencje     Kontakt